Statut PST

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Stowarzyszenie Trychologiczne, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Wrocław ul. Legnicka 65. Terenem działania jest Rzeczypospolita Polska.
3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
z poszanowaniem tamtejszego prawa.
4. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), niniejszego statutu oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
5. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
6. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
7. Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego.
8. Przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

1. Celem Stowarzyszenia jest:
a) rozwijanie wiedzy oraz podnoszenie poziomu naukowego i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.
b) kształtowanie postaw społecznych i etycznych członków
c) tworzenie pozytywnego wizerunku trychologów kosmetycznych
d) prace związane z rozwojem trychologii kosmetycznej w Polsce jako nowego zawodu.
e) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów członków Stowarzyszenia
f) reprezentowanie stowarzyszenia
g) prowadzenie działalności medialnej i popularyzatorskiej
2. Stowarzyszenie cele realizuje poprzez:
a) organizowanie zjazdów, konferencji, szkoleń i posiedzeń naukowych, kongresów
b) promowanie wiedzy trychologicznej w środowisku o podobnych celach i zadaniach
c) organizowanie szkoleń, spotkań prezentacji edukacyjnych,
d) przyznawanie certyfikatów dla członków Stowarzyszenia
e) patronat nad wydarzeniami branżowymi zgodnymi z celami Stowarzyszenia
f) publikacje prac i materiałów związanych z trychologią i wydawaniem pisma branżowego
g) kontakty ze środkami masowego przekazu w celu popularyzacji wiedzy trychologicznej
h) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach i zadaniach
i) tworzenie placówek specjalistycznych,

 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Stowarzyszenie posiada członków:
a) zwyczajnych,
b) wspierających,
c) honorowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która:
złoży deklarację członkowską na piśmie, zobowiąże się do systematycznego opłacania składek i pracy na rzecz Stowarzyszenia.
3. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz po pozytywnej weryfikacji przeprowadzonej przez Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.
4. Członkami zwyczajnymi stają się założyciele Stowarzyszenia – z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.
7. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
8. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie.
9. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
10. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b) przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c) regularnego opłacania składek w wysokości określanej przez Walne Zgromadzenie Członków.
11. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
12. Obowiązki członków wspierających i honorowych:
a) Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
b) Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
c) Członkowie honorowi i wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.
13. Utrata członkostwa następuje na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
b.i. z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
b.ii. z powodu uchylania się od prac w Stowarzyszeniu,
b.iii. z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
14. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, złożone w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

 

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zgromadzenie Członków,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym. O formie głosowania decyduje Walne Zgromadzenie Członków.
3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
7. Walne Zgromadzenie Członków Nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie i może odbyć się poprzez przeprowadzenie wideokonferencji. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b) uchwalania zmian statutu,
c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie budżetu,
g) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawie wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia.
10. Zarząd jest wybierany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
11. Zarząd składa się z 5 do 7 osób, w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.
12. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub upoważniony przez niego inny członek Zarządu.
13. Zarząd dokonuje podziału czynności między swoich członków w sprawach nie wymagających zespołowego działania.
14. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
15. Do kompetencji Zarządu należą:
a) realizacja celów Stowarzyszenia,
b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h) przyjmowanie i skreślanie członków.
16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób w tym przewodniczącego.
18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrolowanie działalności Zarządu,
b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
19. Członkowie Komisji Rewizyjnej :
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
20. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu następuje w drodze uchwały Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków, w wyniku wyborów.

 

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a) ze składek członkowskich,
b) darowizn, spadków, zapisów,
c) dotacji i ofiarności publicznej.
2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis prezesa lub dwóch członków Zarządu.
5. Zabrania się :
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków władz lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie władz oraz pracownicy stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
b) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego władz lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje się zwykłą większością głosów.
2. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.